Ako pozastaviť živnosť

Potrebujete dočasne pozastaviť živnosť? Podrobné informácie o tom, ako pozastaviť a obnoviť živnostenské oprávnenie.

Živnosť môžete pozastaviť najviac na tri roky

Živnosť môžete pozastaviť najviac na tri roky

Ak z nejakého dôvodu (dlhodobé vycestovanie do zahraničia, získanie dobre platenej práce a pod.) potrebujete pozastaviť vašu živnosť, potom sa vám zídu nasledujúce informácie ako na to.

Zákon umožňuje pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Stačí to ohlásiť vášmu živnostenskému úradu. Pozastavenie živnosti platí od dňa doručenia oznámenia živnostenskému úradu, prípadne od neskoršieho dátumu, ako ho uvediete v oznámení.

Na ako dlho môžem pozastaviť živnosť?

Živnosť môžete pozastaviť na minimálne 6 mesiacov a najviac na tri roky.

Ako pozastaviť živnosť?

Pozastavenie treba oznámiť na vašom živnostenskom úrade a to vyplnením tlačiva „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti„. Spolu so žiadosťou je treba zaplatiť poplatok 4 EUR vo forme kolkov.

Živnosť môžete pozastaviť aj poštou – vyplníte žiadosť a spolu s kolkami ju odošlete poštou na adresu vášho živnostenského úradu. Odporúčame oznámenie odoslať doporučene.

Oznámenie môžete doručiť na živnostenský úrad aj prostredníctvom splnomocnej osoby. Stačí vypísať splnomocnenie – váš podpis na ňom nemusí byť overený. V splnomocnení uvediete vaše údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, trvalé bydlisko) a rovnaké údaje osoby, ktorú splnomocňujete na odovzdanie oznámenia. V splnomocnení ešte treba uviesť, že dotyčnú osobu splnomocňujete na podanie oznámia o pozastavení živnosti a takisto na všetky potrebné úkony súvisiace s pozastavením  prevádzkovania živnosti.

Je možné pozastaviť len niektorú živnosť?

Ak máte viacero živností, môžete v oznámení požiadať o pozastavení buď všetkých alebo len niektorých živností.

Je možné pozastavenie živnosti predĺžiť?

Pozastavenie živnosti je možné aj predĺžiť a pri každom predĺžení musíte znova zaplatiť poplatok 4 EUR v kolkoch.

Potvrdenie o pozastavení živnosti

Ako potvrdenie o pozastavení živnosti vám bude slúžiť spomínané Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktoré vám potvrdí živnostenský úrad. Pozastavenie živnosti si môžete overiť aj v živnostenskom registri na www.zrsr.sk.

A čo ďalšie úrady?

V súvislosti s pozastavením živnosti je potrebné nahlásiť zmeny aj na daňový úrad, sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

Daňovému úradu je potrebné nahlásiť pozastavenie živnosti do 15 dní od dátumu pozastavenia živnosti.

Zdravotnej poisťovni je potrebné pozastavenie živnosti oznámiť do 8 dní.

Do sociálnej poisťovne treba nahlásiť pozastavenie do 8 dní.

Obnovenie živnosti

Vaše živnostenské oprávnenie nadobudne platnosť znova po uplynutí doby, na ktorú ste živnosť nechali pozastaviť, resp. od dátumu, ktorý uvediete v oznámení o zmene doby pozastavenia živnosti.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...