ako-spravne-oznacit-potraviny

Aké informácie musia byť na potravinách?

Predávate, vyrábate alebo dovážate potraviny? Alebo predávate potraviny v e-shope cez internet? Pozrite si, aké informácie musia byť na obaloch potravín alebo pri produktoch v e-shope.

V decembri 2014 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre označovanie potravín.  Tieto pravidlá sa vzťahujú ako na výrobcov alebo distribútorov potravín, tak aj predajcov. Zodpovednosť za pravdivosť a úplnosť informácií je síce na výrobcovi potraviny (resp. dovozcovi), no v prípade kontroly bude sankcionovaný práve predajca, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi.

Povinné údaje na balených potravinách

Pozrime sa bližšie na tzv. povinné údaje, ktoré musia byť uvedené na obale potravín alebo pri potravine predávanej cez internet. Povinný údaj znamená, že tieto údaje je potrebné uviesť na obaloch (alebo v e-shope) vždy. Okrem toho sa na obale alebo v e-shope môžu uvádzať aj tzv. dobrovoľné údaje, teda ďalšie doplňujúce informácie. Tieto dobrovoľné údaje však nesmú byť na úkor povinných údajov (teda napríklad nemôžete prelepiť povinný údaj etiketou s dobrovoľným údajom).

Na obale potravín alebo v e-shope sa povinne musia nachádzať tieto údaje:

 1. názov potraviny,
 2. zoznam zložiek,
 3. alergény,
 4. čisté množstvo potraviny,
 5. dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby (tento údaj sa v e-shope neuvádza),
 6. meno alebo obchodný názov a adresu výrobcu,
 7. krajina pôvodu alebo miesto pôvodu (pri niektorých produktoch),
 8. návod na použitie – v prípade, ak by bez neho bolo náročné potravinu použiť,
 9. obsah alkoholu (v prípade objemu alkoholu nad 1,2%),
 10. výživové údaje,
 11. špeciálne povinné údaje.

Eshopy a označenie potravín

Uvedené pravidlá sa vzťahujú aj pri predaji v e-shopoch. Ak predávate cez internet potraviny, musíte pri nich uvádzať všetky povinné údaje s výnimkou dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby.

Okrem toho, pri dodaní samotnej potraviny zákazníkovi, musíte zabezpečiť, aby obal potraviny obsahoval všetky povinné údaje a v tomto prípade aj dátum spotreby či minimálnej trvanlivosti.

Tip: predávate potraviny v e-shope? Prečítajte si, aké povinnosti máte pri predaji potravín cez internet.

Viditeľnosť a čitateľnosť údajov

Povinné údaje musia byť na obale či etikete ľahko dostupné, s výnimkou nebalených potravín. Povinné údaje musia byť na výrobku umiestnené tak, aby boli dobre viditeľné, ľahko čitateľnénezmazateľné. Povinné údaje nesmú byť zakryté, prekryté alebo prerušené iným textom alebo zobrazením. Od povinných údajov nesmie byť odvádzaná pozornosť. Piktogramy alebo symboly (napríklad ikonka mikrovlnky) môžu tieto údaje len dopĺňať.

Veľkosť písma

Povinné údaje musia byť na obale alebo etikete v dobre čitateľnej podobe písiem, pričom výška malého písmena „x“ musí byť najmenej 1,2mmm. V prípade obalov alebo nádob, ktorých najväčšia plocha je menšia než 80cm2, musí byť výška malého písmena „x“ najmenej 0,9mm.

oznacenie-potravin-velkost-pisma

Umiestnenie údajov

Údaje o názve potraviny, čistom množstve potraviny a skutočnom obsahu alkoholu v objemových percentách musí byť uvedený v zornom poli, teda na mieste, ktoré je možné prečítať z jedného zorného uhla. Zorný uhol teda pokrýva tú časť obalu, na ktorej je možné všetky informácie zrozumiteľne a bez prekážok prečítať. Môže ísť teda napríklad o viečko na tégliku alebo jedna zo strán hranatého obalu.

V prípade obalov, ktorých najväčšia plocha je menšia než 10cm2, je povinné uvádzať len názov potraviny, alergény, čisté množstvo potraviny a dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby. Zoznam zložiek je v tomto prípade možné uviesť iným spôsobom, resp. ho poskytnúť spotrebiteľovi na vyžiadanie. Rovnaká výnimka platí pre sklenené fľaše určené na opakované použitie, ktoré sú nezmazateľne označené (a preto nemajú etiketu).

udaje-v-zornom-poli

Povinné údaje

1. Názov potraviny

Názov potraviny musí byť na výrobku uvedený tak, aby spotrebiteľ jednoznačne pochopil o akú potravinu ide. Má to byť názov potraviny, ktorý je vžitý bez ďalšieho vysvetlenia, teda mal by korešpondovať s určitou zdokumentovanou tradíciou jeho používania vzhľadom na charakteristické vlastnosti výrobku alebo jeho výrobu.

V prvom rade sa používa zákonný názov. Ak neexistuje zákonný názov, použije sa vžitý názov alebo sa uvedie popisný názov potraviny.

Názov potraviny nesmie byť nahradený názvom, ktoré je chránené ako duševné vlastníctvo, ani obchodnou značkou či vymysleným názvom.

nazov-potraviny

Ak potravina prešla fyzikálnou zmenou stavu alebo špeciálnou úpravou, musí táto informácia sprevádzať názov potraviny.

Podľa nových pravidiel je potrebné doplniť názov potraviny v týchto prípadoch:

 • rozmrazené
  Názov potraviny, ktorá bola pred predajom zmrazená a je predávaná v rozmrazenom stave, je potrebné doplniť slovom „rozmrazené“. Táto požiadavka sa ale nevzťahuje na zložky prítomné v konečnom výrobku, ktorých zmrazenie z technologického hľadiska je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesiu, a ani na potraviny, ktorých rozmrazenie nemá žiadny negatívny dopad na ich bezpečnosť alebo kvalitu
 • Ak bude niektorá zo zložiek, bežne používaná alebo prirodzene sa vyskytujúca vo výrobku (napr. vajcia v majonéze), nahradená inou zložkou (napríklad rastlinná vláknina), potom takáto potravina musí vedľa zoznamu zložiek obsahovať aj jednoznačný údaj o súčastiach alebo zložke, ktorá bola čiastočne alebo úplne nahradená. Tento údaj o náhrade musí byť umiestnený v tesnej blízkosti názvu produktu písmom, ktorého veľkosť k názvu potraviny je aspoň 75%.
 • pridaná voda v mäsových výrobkoch a rybacích produktoch
  Mäsové výrobky a mäsové polotovary, ktoré majú podobu krájaného mäsa, kus mäsa, plátku alebo porcie, musí mať na obale informáciu o tom, že do výrobku bola pridaná voda. To platí v prípade, ak je podiel pridanej vody väčší ako 5% hmotnosti konečného výrobku. Pravidlo platí aj pre produkty rybolovu a upravené produkty rybolovu.
 • spájané alebo formované mäso“ a „spájané alebo formované ryby“;
  Mäsové výrobky a mäsové polotovary a tiež produkty rybolovu, ktoré vyvolávajú dojem, že sú vyrobené z jedného celého kusa mäsa či ryby, ale v skutočnosti sú vytvorené z rôznych kusov spojených inými zložkami alebo prostriedkami, musia byť povinne označené vyššie uvedeným označením.
 • mäsové výrobky v nejedlom črievku
  Ak nie je umelé črievko jedlé, musí byť táto skutočnosť uvedená na obale potraviny.

spajane-kusy-masa

2. Zoznam zložiek

Zoznam zložiek potraviny musí byť uvedený za nadpisom obsahujúcim slovo „zloženie“.

Zoznam zložiek musí zahŕňať všetky zložky potraviny zoradené podľa hmotnosti, stanovenej v okamihu ich použitia pri výrobe a ktoré sú stále prítomné v konečnom výrobku (aj v pozmenenej forme). Za zložky sa nepovažujú rezídua.

Výnimky

Pri niektorých kategóriách potravín nie je potrebné uvádzať zložky. Sú to:

 • čerstvé ovocie a zelenina, vrátane zemiakov; okrem ošúpaného, krájaného alebo podobne upraveného čerstvého ovocia a zeleniny,
 • sýtené vody, v ktorých označeniach je uvedené, že sú sýtené,
 • kvasné octy, pokiaľ pochádzajú výhradne z jedinej základnej suroviny a pokiaľ do nich neboli pridané žiadne iné zložky,
 • syry, maslo, zakysané mlieko a smotana, do ktorých neboli pridané žiadne iné zložky okrem mliečnych produktov, potravinárskych enzýmov a mikrobiálnych kultúr potrebných k výrobe alebo v prípade syrov iných než čerstvých a tavených soľ potrebná k ich výrobe,
 • potraviny pozostávajúce z jednej zložky, pokiaľ je názov potraviny totožný s názvom zložky alebo názov potravinu umožňuje určiť povahu zložky bez rizika zámeny.

Všetky zložky sa teda musia uviesť v zostupnom poradí hmotnosti (okrem zmesí ovocia alebo zeleniny), vrátane tých zložiek, o ktorých je známe, že vyvolávajú alergické reakcie u jednotlivcov (napríklad arašidové oriešky, mlieko, vajcia, ryby). V prípade zložiek, ktoré sú vyjadrené v názve výrobku (napríklad „paradajková polievka“), na obrázku alebo slovom (napríklad „s jahodami“), prípadne ktoré sú nevyhnutné pri popise potravín (napríklad percento mäsa v „chili con carne“), musí byť aj ich percento uvedené.

3. Zoznam alergénov

Medzi povinnými údajmi na obale potravín je aj akákoľvek látka, ktorá spôsobuje alergiu alebo neznášanlivosť a ktorá bola použitá pri výrobe alebo príprave potraviny a je v konečnom výrobku stále prítomná.

Prítomnosť látok alebo produktov, ktoré vyvolávajú alergiu, musí byť uvedená vždy, a to aj v prípade rezídua alergénov, stopového množstva alebo ich pozmenenej podoby.

Na výrobku sa uvádzajú alergény, ktoré spadajú do niektorej z nasledujúcich 14 skupín:

 • obilniny obsahujúce lepok (jačmeň, pšenica, ovos…) a výrobky z nich,
 • kôrovce a výrobky z nich,
 • vajcia a výrobky z nich,
 • ryby a výrobky z nich,
 • arašidy a výrobky z nich,
 • sójové bôby a výrobky z nich,
 • mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy),
 • orechy a výrobky z nich,
 • zeler a výrobky z neho,
 • horčica a výrobky z nej,
 • sezamové semená a výrobky z nich,
 • oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l z hľadiska celkového obsahu SO2
 • vlčí bôb a výrobky z neho
 • mäkkýše a výrobky z nich

Alergén musí byť v zozname zložiek zvýraznený (tučným písmom, inou farbou pozadia, iným fontom písma). Ak sa alergén vyskytuje v niekoľkých zložkách alebo pomocných látkach, musia byť takto zvýraznené všetky zložky alebo pomocné látky, v ktorých je alergén obsiahnutý.

Pokaľ na potravine nie je uvedený zoznam zložiek (podľa výnimky), musí byť na obale potraviny uvedené slovo „obsahuje“ a následne názov alergénu.

Označenie alergénu nie potrebné uviesť, ak názov potraviny jednoznačnej odkazuje na danú látku či výrobok, napríklad pri mlieku.

alergeny

4. Čisté množstvo potraviny

Na obale potraviny musí byť uvedené čisté množstvo potraviny. Pri potravinách ošetrených glazúrou (napríklad rybie filety na povrchu ošetrené vodou) je potrebné uviesť čistú hmotnosť bez glazúry.

Čisté množstvo potraviny sa vyjadruje v litroch, centilitroch, mililitroch, kilogramoch alebo gramoch. Pri tekutých produktoch sa uvádza v objemových jednotkách, pri ostatných produktoch hmotnostných jednotkách.

Ak je potravina v náleve, musí byť uvedená aj čistá hmotnosť potraviny po odkvapkaní. Zmrazená voda sa považuje za tekutý nálev.

5. Minimálna trvanlivosť a dátum spotreby

Základný údaj je dátum minimálnej trvanlivosti.

V prípade výrobkov, ktoré rýchlo podliehajú skaze, sa namiesto dátumu minimálnej trvanlivosti uvádza dátum spotreby.

Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza v  tvare: „minimálna trvanlivosť do:“ alebo „minimálna trvanlivosť do konca:“, za ktorým nasleduje buď samotný dátum, alebo odkaz na miesto, kde je na etikete tento dátum uvedený. Dátum môže byť uvedený v tvare „deň, mesiac“ (pri trvanlivosti potraviny menej ako 3 mesiace), „mesiac a rok“ (medzi 3  a 18 mesiacmi), alebo postačí uvedenie len roka (nad 18 mesiacov). Podmienky skladovania sa pri uvedení dátumu minimálnej trvanlivosti uvádzajú len v  prípade potreby.

Dátum spotreby sa uvádza v tvare „spotrebujte do:“, za ktorým nasleduje uvedenie dátumu alebo odkaz na miesto, kde je dátum na etikete uvedený vo formáte deň, mesiac, prípadne rok. Na obale musia byť vždy uvedené aj podmienky skladovania pred otvorením potraviny. V prípade potreby môže byť uvedená aj teplota skladovania a doba na spotrebovanie produktu po otvorení. Dátum použiteľnosti je treba uviesť na každej samostatne balenej porcii.

Výraz „spotrebujte do“ musí byť vyznačený na každej jednotlivej zabalenej porcii potraviny a nielen na obale, ktorý obsahuje jednotlivé balenia.

Dátum zmrazenia

V prípade mäsa, mäsových výrobkov a nespracovaných rýb musí byť na obale dátum prvého zmrazenia (deň/mesiac/rok). Ten sa uvádza slovami „Zmrazené dňa“.

Dátum zmrazenia alebo dátum prvého zmrazenia platí len pre balené produkty.

6. Meno alebo obchodné meno, adresa

Na obale musí byť uvedené meno, resp. obchodné meno prevádzkovateľa, ktorý uvádza potravinu na trh. Ak je z krajiny mimo EÚ, musí byť uvedený dovozca. Nie je potrebné uviesť výrobcu, ale len (obchodné) meno subjektu, ktorý potravinu distribuuje na trhu („uvádza na  trh“). Spolu s obchodným menom musíte uviesť aj ulicu, číslo a mesto prevádzkovateľa potravinárskeho podniku

Spolu s obchodným menom musí byť uvedený aj štát, v slovenskom jazyku.

7. Pôvod potraviny

Pôvod potraviny je povinné uvádzať pri čerstvom, chladenom alebo mrazenom mäse v prípade, ak ide o:

 • bravčové mäso,
 • ovčie mäso,
 • kozie mäso,
 • mäso z hydiny.

Označenie pôvodu potravín sa týka celej potraviny, ale aj hlavnej zložky, ktorá tvorí viac ako 50% potraviny (alebo takej zložky, ktorú spotrebiteľ spája s názvom potraviny).

Krajina pôvodu musí byť uvedená v minimálne povinnej veľkosti.

8. Návod na použitie

Návod na použitie musí byť na obale uvedený tak, aby umožnil patričné použitie potraviny (napríklad dĺžka alebo spôsob prípravy mrazených pokrmov). V návode sa môžu použiť aj symboly, ikony, piktogramy, ale tie nesmú nahradzovať slovné vyjadrenie.

9. Alkohol

Pri nápojoch, ktoré obsahujú viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, musí byť obsah alkohol uvedený v objemových percentách.

10. Výživové údaje

Povinnosť uvádzať na obale potravín výživové údaje platí od 13.12.2016.

Na potravine bude povinné uvádzať minimálne tieto údaje:

 • energia,
 • tuky,
 • nasýtené mastné kyseliny,
 • sacharidy,
 • cukry,
 • bielkoviny,
 • soľ.

Výživové údaje nie je potrebné uvádzať na potravinách, ktorých najväčšia plocha je 25cm2. Výnimka neplatí v prípadoch, kedy iný právny predpis požaduje, aby na výrobku boli uvedené výživové údaje, napríklad v prípade uvádzania zdravotného alebo výživového tvrdenia.

Výživové údaje musia byť uvedené rovnako v zornom poli. Pre výživové údaje platí, že musia byť umiestnené v tzv. hlavnom zornom poli. Hlavné zorné pole je tá časť obalu, na ktorú sa spotrebiteľ pri nákupe najviac sústredí (teda predovšetkým predná strana obalu).

Pozrite si podrobný článok o uvádzaní výživových údajov.

11. Špeciálne povinné údaje

Na obale potraviny musí byť uvedená dodatočná informácia v prípadoch, ak je výrobok:

 • balený v ochrannej atmosfére,
 • obsahuje sladidlo,
 • obsahuje aspartám (zdroj fenylalanínu),
 • obsahuje sladké drievko,
 • obsahuje kofeín,
 • obsahuje prídavok rastlinných sterolov alebo stanolov.

Oleje a tuky rastlinného pôvodu

Pravidlá označovania potravín vyžadujú, aby tieto oleje a tuky rastlinného pôvodu boli v zložení uvedené s údajom o ich konkrétnom rastlinnom pôvode s dodatkom „rôzneho pôvodu“. V tomto prípade je potrebné ich uviesť aj v zoznamu zložiek v konkrétnom poradí podľa celkovej hmotnosti prítomných rastlinných olejov alebo tukov. Ak ide o stužený rastlinný tuk alebo olej, musí sa pripojiť výraz „úplne stužený“ alebo „čiastočne stužený“.

Oleje a tuky živočíšneho pôvodu

Pri rafinovaných olejoch a tukoch živočíšneho pôvodu je potrebné označiť výrobok dodatkom „živočíšny“ alebo uviesť konkrétny živočíšny pôvod. Ak ide o stužený živočíšny olej alebo tuk, musí byť pripojený výraz „úplne stužený“ alebo „čiastočne stužený“.

Pridaná voda a prchavé látky

Pridaná voda a prchavé látky sa uvádzajú v zozname v poradí podľa ich hmotnosti v konečnom výrobku. Množstvo pridanej vody sa vypočíta odpočítaním celkového množstva ostatných použitých zložiek od celkového množstva konečného výrobku. To platí ak je množstvo vody väčšie než 5%. Výnimka sa nevzťahuje na mäso, mäsové polotovary, nezapracované produkty rybolovu.

Kofeín

Nápoje, s výnimkou čaju, kávy a nápojov na báze kávy alebo čaju, s obsahom kofeínu viac ako 150mg na liter, musia mať v rovnakom zornom poli, ako je názov výrobku, označenie „Vysoký obsah kofeínu. Nevhodné pre deti a tehotné alebo dojčiace ženy“. Za týmto označením musí v zátvorkách nasledovať odkaz na obsah kofeínu vyjadrený v ml na 100ml.

To platí aj ďalšie potraviny, do ktorých je pridaný kofeín (napr. pre výživové doplnky). Obsah kofeínu v zátvorkách je vyjadrený v mg na 100g alebo na 100ml.

Arómy

Arómy použité v potravine musia byť na obale označené ako „aróma“ alebo presnejším názvom v súlade s európskou legislatívou.

Ak je chinín alebo kofeín použitý ako aróma pri výrobe alebo príprave potraviny, potom musí byť uvedený v zozname zložiek za slovom „aromatizované“.

Nanomateriály

Ak sa v potravine vyskytujú zložky v podobe umelých nanomateriálov, musí to byť jasne uvedené v zozname zložiek. Za názvami takýchto zložiek musí byť v zátvorke uvedené slovo „nano“.

nanomaterialy

Legislatíva

Označenie potravín a povinné údaje určuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1169/2011 a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 127/2012.

Pozrite si osobitný článok o výživových doplnkoch.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...