Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(99) Čo patrí do povinného poistenia samostatnej zárobkovo činnej osoby podľa zákona o sociálnom poistení?

Pozrite si čo patrí do povinného poistenia SZČO.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné:

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
  • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,  4 % posiela Sociálna poisťovňa na osobný účet sporiteľa v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti),
  • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
  • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...