Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(97) Zodpovedá občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, za hospodárenie s týmito prostriedkami?

Áno.

Príjemca príspevku zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami, ktoré mu boli poskytnuté formou príspevku a je povinný pri ich používaní zachováva hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...