(95) V akej lehote musí občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každú zmenu dohodnutých podmienok?

Zmeny musí občan nahlásiť do 30 dní.

Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, musí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nahlasovať zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.

Predpisuje to §49 zákona o službách zamestnanosti.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...