Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(93) Kde si podáva občan so zdravotným postihnutím žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 57 zákona o službách zamestnanosti?

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva uchádzač o zamestnanie so zdravotným postihnutím písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť aj uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva uchádzač o zamestnanie so zdravotným postihnutím písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...