Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(91) Môže byť občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím troch rokov, opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Takýto občan môže byť opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie len v prípade, že vráti pomernú časť príspevku.

Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na podnikanie, by mal živnosť prevádzkovať minimálne po dobu 3 rokov.

Zákon o službách zamestnanosti hovorí, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý:

nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti;

Zákon ďalej hovorí:

to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku

Takže ak občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím troch rokov, môže byť opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie len v prípade, že vráti pomernú časť príspevku.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...