Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(87) V akých oblastiach je možné príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť použiť?

Pozrite si oblasti, v ktorých nie je možné poskytnúť príspevok na podnikanie.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je možné použiť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok nie je možné poskytnúť v nasledovných oblastiach:

 • v odvetví rybolovu a akvakultúry, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 104/2000[1],
 • v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov vymenovaných v prílohe I k Zmluve o ES,
 • v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov vymenovaných v prílohe I k Zmluve o ES:
  • kde výška pomoci je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených  produktov od prvovýrobcu alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom,
  • keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,
 • v uhoľnom odvetví, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 1407/2002,
 • na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy v oblasti cestnej nákladnej dopravy vykonávanej v prenájme alebo za úhradu,
 • pre činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pre činnosti priamo súvisiace s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo pre iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou činnosťou,
 • pre činnosti podmienené uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...