Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(84) Ak SZČO – živnostník používa na podnikanie motorové vozidlo, je povinný uhradiť daň z motorových vozidiel?

Ak SZČO – živnostník – používa na podnikanie motorové vozidlo, ktoré je prihlásené v Slovenskej republike, tak je povinný uhradiť daň z motorových vozidiel.

Dani z motorových vozidiel podlieha vozidlo, ktoré spĺňa podmienky predmetu dane.

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo, ktoré je evidované v SRpoužíva sa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak SZČO – živnostník – používa na podnikanie motorové vozidlo, ktoré je prihlásené v Slovenskej republike, tak je povinný uhradiť daň z motorových vozidiel.

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: