Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(83) Ak SZČO – živnostník nemá zaplatené preddavky na zdravotné poistenie za 3 mesiace v kalendárnom roku, má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť?

Ak SZČO – živnostník nemá zaplatené preddavky na zdravotné poistenie za 3 mesiace v kalendárnom roku, nemá nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.

O tejto skutočnosti hovorí zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení:

Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné, poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, v sume vyššej ako 10 eur a ktorý je z tohto dôvodu uvedený v zozname podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „neodkladná starostlivosť“); to neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.

To znamená, že ak SZČO – živnostník nemá zaplatené preddavky na zdravotné poistenie za 3 mesiace v kalendárnom roku, nemá nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...