Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(81) Kedy sa predkladá prvá správa o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov?

Prvá správa sa predkladá po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Prvú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 – mesačného prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti .

Druhú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti .

Poslednú, záverečnú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku za 3 ročné obdobie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti , predkladá príjemca príspevku do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom.

 

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...