Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(80) Čo je podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť?

Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je splnenie všetkých zákonom stanovených predpokladov.

Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je splnenie všetkých zákonom stanovených predpokladov.

Podmienkou pre uchádzača o príspevok je, že:

  • bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace;
  • bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie samostatne zárobkovú činnosť,
  • bude samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov;
  • o príspevok požiada písomne;

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podáva uchádzač o zamestnanie písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok. Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti.

Uchádzač o zamestnanie po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...