Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(8) Kedy podnikateľ oznámi príslušnému živnostenskému úradu zriadenie prevádzkarne?

Kedy musí podnikateľ ohlásiť vznik a zrušenie prevádzky príslušnému živnostenskému úradu.

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

O oznamovacej povinnosti ohľadom prevádzkarne hovorí Zákon číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon):

Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...