Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(79) Čo znamená jednotný trh Európskej únie?

Zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať.

Jednotný trh Európskej únie je trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať.

Jednotný trh tovarov

Voľný pohyb tovarov spolu s cieľom zabezpečiť obchodovanie v rámci Európskej únie je jedným zo základných kameňov vnútorného trhu. Voľný pohyb tovarov, ktorý bol ustanovený Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, ponúka podnikom výhodu väčších trhov a európskym občanom výhodu širšieho výberu za nižšie ceny v otvorenom a konkurenčnom priestore. Voľný pohyb sa vzťahuje v rámci rovnakých podmienok na všetky tovary v obehu v rámci EÚ vrátane tovarov z tretích krajín s výnimkou výrobkov predstavujúcich riziko pre spotrebiteľov, verejné zdravie alebo životné prostredie. Zákaz opatrení obmedzujúcich dovoz a vývoz medzi členskými štátmi a zásada vzájomného uznávania zabezpečujú súlad v rámci monitorovania Komisiou.

Jednotný trh služieb

Služby predstavujú viac ako 70 % hospodárskej činnosti členských štátov a podobný podiel majú aj na zamestnanosti. Sloboda poskytovať služby a sloboda usadiť sa v zmysle článkov 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú preto nevyhnutné na hladké fungovanie vnútorného trhu. Hospodárske subjekty teda môžu vykonávať stabilnú, nepretržitú činnosť v jednom alebo viacerých členských štátoch a/alebo poskytovať dočasné služby v inom členskom štáte bez toho, aby sa v ňom museli usadiť. Európska únia sa preto snaží poskytovať rámce pre tieto dve zásady s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu služieb, a to najmä cezhraničných služieb. EÚ dosiahla značný pokrok v oblasti niektorých služieb. Okrem toho v roku 2006 prijala smernicu o službách, ktorá má za cieľ odstrániť prekážky obchodu a služieb a uľahčovať cezhraničné činnosti.

Jednotný trh kapitálu

Spolu s voľným pohybom osôb, tovarov a služieb je voľný pohyb kapitálu jednou zo štyroch základných slobôd EÚ. Jeho realizácia 1. júla 1990 bola prvým krokom k zrodu hospodárskej a menovej únie, ktorá vyvrcholila prijatím eura.

 

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: