Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(78) Je príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytnutý prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny štátnou pomocou – de minimis?

Áno, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytnutý prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je štátnou pomocou – de minimis.

Podpora de minimis je verejná podpora malého rozsahu – svojou výškou neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EU, nenarúša ani neohrozuje hospodársku súťaž.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je súčasťou schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti. Hovorí o tom schéma DM č. 1/2007 v bode D, kde sú definované ciele pomoci:

Pomoc de minimis je možné poskytnúť na:

  1. Podporu samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) UoZ a uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (ďalej len „UoZ ZP“):
  2. Podporu tvorby a udržania pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím.
  3. Podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ.
  4. Podporu projektov a programov aktívnych opatrení trhu práce.
  5. podporu udržania v zamestnaní zamestnancov
  6. podporu udržania OZP v zamestnaní
  7. podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce
  8. podporu dopravy do zamestnania
  9. obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Ďalší bod E hovorí:

Poskytovateľom pomoci je: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

To znamená, že príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytnutý prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je štátnou pomocou – de minimis.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...