Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(72) Čo tvorí základ dane?

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa.

Finančná správa hovorí,  že:

základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň.

Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú je vždy možné vyjadriť v peniazoch. Protihodnota – odplata, ktorú dodávateľ má prijať alebo prijal za dodaný tovar alebo službu teda obsahuje aj sumu dane a pri určení základu dane, z ktorého sa daň vypočítava, sa odplata zníži o sumu dane.

Do základu dane sa zahŕňajú aj :

  1. iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu. Napr. do základu dane vchádza aj spotrebná daň, ak ide o dodávku tovaru ktorý podlieha spotrebnej dani,
  2. súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadovaného dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka,
  3. dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby avšak iba vtedy, ak je platení inou osobou ako samotným dodávateľom tovaru alebo služby.

Pri určení základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby je potrebné rozlišovať, či ide o náklad dodávateľa alebo prijímateľa, alebo či ide o taký „náklad“, ktorý sa zdaňuje ako samostatné dodanie tovaru alebo služby. Plnenie, ktoré je nákladom prijímateľa sa do základu dane u dodávateľa nezahŕňa.

Do základu dane sa nezahŕňajú výdavky, ktoré dodávateľ zaplatil v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktorému dodáva tovar alebo službu, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka. Výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka sú považované za tzv. „prechodné položky“ a nevchádzajú do základu dane. Je to napr. zaplatenie akýchkoľvek poplatkov advokátom v mene a na účet klienta; platenie kúpeľných poplatkov, ktoré platí ubytovacie zariadenie v mene a na účet klienta a pod. V prípade, ak je uplatnená DPH v inom členskom štáte pri dodaní tovaru alebo služby aj napriek tomu, že osobou povinnou platiť daň je tuzemská zdaniteľná osoba vzhľadom na miesto dodania v tuzemsku, tuzemská zdaniteľná osoba vypočíta daň len zo základu dane z ceny tovaru alebo služby.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: