Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(69) Čo je partnerstvo v podnikaní?

Partnerstvo v podnikaní je spoločné podnikanie. Je opakom individuálneho podnikania.

Partnerstvo v podnikaní je, keď do podnikania vstupujú dvaja alebo viacerí majitelia firmy.

Partnerstvo v podnikaní je spoločné podnikanie. Je opakom individuálneho podnikania.

Partneri na základe dohody robia všetky obchodné rozhodnutia a podieľajú sa na zisku, ako aj na riadení.

Subjekty, ktoré nie sú právnickými osobami, môžu v partnerstve podnikať v dvoch formách:

  • tiché spoločenstvo,
  • združenie osôb na účely spoločného podnikania.

Tiché spoločenstvo je zvláštna forma spoločného podnikania na základy zmluvy o tichom spoločenstve, ktorú vymedzuje Obchodný zákonník. Zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní. Podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku, ktorý vyplýva z podielu tichého spoločníka na výsledku na podnikaní. Zmluva si vyžaduje písomnú formu.

Združenie osôb na spoločné podnikanie vzniká na základe zmluvy o združení, ktorú upravuje Občiansky zákonník. Cieľom takéhoto združenia niekoľkých osôb je spoločne dosiahnuť dohodnutý účet. Zákon neobmedzuje účel, na ktorý sa môžu fyzické, či právnické osoby združovať. Takýmto účelom môže byť spoločné podnikanie, či uskutočnenie jedného obchodného prípadu.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: