Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(68) Čo je podnikateľský zámer?

Pozrite si, ako definuje podnikateľský zámer inštitúcia, ktorá poskytuje príspevok na podnikanie.

Podnikateľský zámer nemá jednoznačnú definíciu a vysvetlení nájdeme naozaj veľa.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktorý poskytuje príspevok na podnikanie, o podnikateľskom zámere hovorí:

Podnikateľský zámer je výstupom prípravy na začatie prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti.

Podnikateľský zámer žiadateľa o príspevok obsahuje celkovú finančnú prognózu projektu a priebeh finančného toku minimálne na tri roky, predpokladané náklady a výnosy z podnikania, podiel vlastného vkladu na celkovom financovaní a iné zdroje financovania počas prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Podnikateľský zámer je zároveň podkladom na posúdenie žiadosti o príspevok na podnikanie komisiou podľa § 18 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti.

Tip: pozrite si, čo by mal obsahovať podnikateľský zámer a článok Potrebujem biznis plán?

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...