Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(67) Ako možno ukončiť pracovný pomer?

Pracovný pomer je možné skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu, skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer je možné ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením,
 • skončením pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu,
 • skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Ak sa so zamestnávateľom dohodnete na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohoda musí byť uzavretá písomne, a ak to zamestnanec požaduje, musia v nej byť určené dôvody ukončenia pracovného pomeru, alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že sa zamestnanec stane nadbytočný, nesmie počas troch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca. Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním, treba urobiť písomne.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak:

 • sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
 • sa zamestnanec stane nadbytočný,
 • zamestnanec prestal spĺňať požiadavky,
 • neuspokojivo plní pracovné úlohy  a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov.

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, podľa ZP, ak zamestnanec

 • bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
 • závažne porušil pracovnú disciplínu.

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť (a má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov), ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
 • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti,
 • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musia zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu aj inými spôsobmi – dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ i zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch,  ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Smrť zamestnanca

Pre úplnosť dodávame, že pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

 

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...