Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(66) Akým dokladom preukazuje občan so zdravotným postihnutím invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely zákona o službách zamestnanosti?

Takýto občan to preukazuje rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Podľa § 71 zákona o sociálnom poistení, občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu schopnosti (viac ako 40%) vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania:

rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: