Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(63) Aká je výška povinného poistného na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činnú osobu v roku 2015?

Minimálna suma poistného na sociálne poistenie je v roku 2015 vo výške 136,57 EUR mesačne.

Výška poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnú osobu závisí od tzv. vymeriavacieho základu.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla kalendárneho roka (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok – od 1. októbra kalendárneho roka), ak mala za predchádzajúci kalendárny rok príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (k 1. júlu 2014/1. októbru 2014 je táto hraničná suma 4 830,00 eur a k 1. júlu 2015/1. októbru 2015 je táto hraničná suma 4 944,00 eur). Povinnosť platiť poistné vzniká SZČO tiež opätovným nadobudnutím právneho postavenia SZČO, ak za posudzovaný kalendárny rok mala príjmy vyššie ako zákonom stanovená hranica.

Minimálna suma poistného na sociálne poistenie je v roku 2015 vo výške 136,57 EUR mesačne.

Tip: pozrite si výšku minimálnych odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pre rok 2015.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...