Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(62) Aký zákon rieši právnu úpravu nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistenia v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu?

Právnu úpravu nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistenia v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu rieši zákon č. 461/2003 Z. z. – Zákon o sociálnom poistení.

Právnu úpravu nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistenia v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu rieši zákon č. 461/2003 Z. z. – Zákon o sociálnom poistení.

Tretí diel tohto zákon sa venuje dávkam nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti:

§ 13

(1) Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, a to

a) nemocenské,

b) ošetrovné,

c) vyrovnávacia dávka,

d) materské.

(2) Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, a to

a) zo starobného poistenia

1. starobný dôchodok,

2. predčasný starobný dôchodok,

3. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

4. sirotský dôchodok,

b) z invalidného poistenia

1. invalidný dôchodok,

2. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

3. sirotský dôchodok.

(3) Z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú úrazové dávky, a to

a) úrazový príplatok,

b) úrazová renta,

c) jednorazové vyrovnanie,

d) pozostalostná úrazová renta,

e) jednorazové odškodnenie,

f) pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,

g) rekvalifikácia a rekvalifikačné,

h) náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,

i) náhrada nákladov spojených s liečením,

j) náhrada nákladov spojených s pohrebom.

(4) Z garančného poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka garančného poistenia.

(5) Z poistenia v nezamestnanosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka v nezamestnanosti.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...