Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(60) Poskytuje sa príspevok podľa §57 zákona o službách zamestnanosti na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a na úhradu nájomného?

Na čo nie je určený príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť.

§57 Zákona o službách zamestnanosti hovorí o príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť.

Podľa tohto zákona sa príspevok:

neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, a na úhradu nájomného.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: