Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(57) Aká je maximálna výška oprávneného výdavku pri nákupe nového zariadenia alebo vybavenia hmotného charakteru?

Pri nákupe hmotného majetku suma nesmie prekročiť 1 700€.

ÚPSVaR v súvislosti s príspevkom na podnikanie uvádza, že:

pri nákupe hmotného majetku suma nesmie prekročiť 1 700€.

Pri nákupe hmotného majetku nad 1 700€ pôjde už o kapitálové výdavky. V takom prípade sú oprávneným výdavkom len odpisy za príslušné obdobie za predpokladu, že majetok budete používať výhradne na oprávnené aktivity, prípadne podľa alikvotnej časti. Súčasne platí podmienka, že tento majetok nebol nadobudnutý z akýchkoľvek predchádzajúcich príspevkov z prostriedkov Európskeho Spoločenstva.

Oprávnenou sumou na zakúpenie výpočtovej techniky (PC s vybavením) je suma v maximálnej výške do 627€ s DPH. Maximálna akceptovaná cena notebooku s operačným systémom je stanovená do 589€ s DPH.

Pokiaľ ide o reklamu, maximálny limit na reklamnú tabuľu formátu A2 je do 41€. Ceny iných formátov reklamných tabúľ sa stanovia primeraným spôsobom k cene formátu A2.

Zmena jednotkovej ceny položiek podľa predloženej a komisiou schválenej kalkulácie pri navýšení do 15 % pôvodnej výšky predpokladaných nákladov sa nepovažuje za neoprávnený výdavok.

Z príspevku si nemožno zakúpiť mobilné telefóny a nemôžete ho použiť ani na nákup nábytku, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov. Pokiaľ ide o  vybavenie, resp. zariadenie možno zakúpiť len také, ktoré sa bežne účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: