Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(50) Ktorá inštitúcia je v súčasnosti správcom dane z pridanej hodnoty?

Správcom dane z pridanej hodnoty (DPH) je v súčasnosti Finančná správa.

Správcom dane z pridanej hodnoty (DPH) je v súčasnosti Finančná správa.

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy.

Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktoré vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica.

Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR.

Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Finančná správa:

  • plní úlohy, ktoré vyplývajú z hlavného poslania finančnej správy, a to najmä v oblasti zamedzovania porušovania colných a daňových predpisov,
  • vykonáva dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje realizáciu obchodnej politiky, colnej politiky, daňovej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami,
  • vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci colného územia EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, daňového dozoru nad tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam,
  • vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe cla a daní a pri vymáhaní finančných pohľadávok,
  • plní úlohy v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími krajinami a obchodu medzi členskými štátmi EÚ,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...