Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(5) Kedy vzniká živnostenské oprávnenie?

Kedy vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť právnickým a fyzickým osobám podľa živnostenského zákona.

O živnostenskom oprávnení hovorí Zákon číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Živnostenské oprávnenie znamená oprávnenie prevádzkovať živnosť.

Živnostenské oprávnenie vzniká právnickým osobám*  a fyzickým osobám**:

dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46 živnostenského zákona.

* právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra a právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú.

** fyzickým osobám  s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...