Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(49) Kde sa podáva žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle §49 zákona o službách zamestnanosti?

Žiadosť o poskytnutie príspevku preto podáva žiadateľ na miestne príslušný úrad v územnom obvode ktorého plánuje vytvoriť pracovné miesto.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa podáva písomne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude žiadateľ prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať SZČ.

Žiadosť o poskytnutie príspevku preto podáva žiadateľ na miestne príslušný úrad v územnom obvode ktorého plánuje vytvoriť pracovné miesto.

Písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti obsahuje najmä:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie
  • účel použitia príspevku,
  • príslušné prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...