Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(48) Čo nie je možné považovať za oprávnené výdavky?

Zoznam neoprávnených výdavkov v súvislosti s príspevkom na podnikanie.

Oprávnené a neoprávnené náklady v súvislosti s príspevkom na samostatnú zárobkovú stanovuje dokument SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti (schéma DM č.1/2007).

Za oprávnené náklady nie je možné považovať nasledovné výdavky:

  • úroky z dlhov,
  • vratná daň z pridanej hodnoty,
  • výdavky bez priameho vzťahu k oprávnenému projektu,
  • výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.),
  •  výdavky, ktoré sú v predpisoch ESF uvedené ako neoprávnené (v prípade spolufinancovania projektu z ESF),
  • výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace s realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu účtovníctva,
  • výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania hodnoty,
  • výdavky na tvorbu pracovných miest, na ktoré už príjemcovi pomoci bola poskytnutá štátna pomoc od iných poskytovateľov štátnej pomoci alebo v rámci iných schém štátnej pomoci.

Skratka ESF v uvedenom texte znamená „Európsky sociálny fond“.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: