Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(41) Čo sa považuje za porušenie zákona o živnostenskom podnikaní?

Pozrite zoznam porušení zákona o živnostenskom podnikaní.

Živnostenský zákon hovorí o porušení zákona, ak podnikateľ:

  • neoprávnené podniká,
  • neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre živnosť,
  • neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,
  • nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1 („Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi“),
  • neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť
  • neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť,
  • neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení,
  • poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5 („Podnikateľ povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni.“),
  • neoznámi zrušenie prevádzkarne,
  • ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...