Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(40) Aká je to voľná živnosť?

Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené medzi remeselnými alebo viazanými živnosťami.

Voľná živnosť patrí medzí základné druhy živností.

Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené medzi remeselnými alebo viazanými živnosťami. Pre tieto živnosti sa nevyžaduje odborná ani iná spôsobilosť.

Živnostenský zákon hovorí:

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1  a prílohe č. 2 živnostenského zákona a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.

Voľné živnosti nie sú vymenované v zákone, existuje iba zoznam odporúčaných označení voľných živností. Ten spolu s popisom živností nájdete na našom webe v rubrike Voľné živnosti. Pri ohlasovaní živnosti sa nemusíte povinne držať tohto zoznamu – môžete si svoju živnosť nazvať aj inak než je uvedené v zozname.

Tip: Prečítate si, aké existujú druhy živností.

Na našom webe nájdete aj zoznam voľných živností. V zozname sú uvedené odporúčané označenia najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Tento zoznam je môžete použiť ako pomôcku pri výbere vhodnej živnosti pre Vaše podnikanie.

Uvedený zoznam nie je záväzný – to znamená, že pri výbere živnosti si môžete popis podnikateľskej činnosti zvoliť podľa seba, nemusí to byť presne podľa zoznamu. Ak si budete vyberať názov a popis živnosti podľa vlastného uváženia, mali by ste sa držať zásady určitosti a zrozumiteľnosti podnikania. Z jasného a zrozumiteľného predmetu podnikania totiž vyplýva určenie podmienok na získanie živnostenského oprávnenia potrebného na prevádzkovanie živnosti.

Inými slovami, naša ústava zaručuje slobodu podnikania a právo slobodného rozhodovania sa o voľbe podnikateľskej činnosti, avšak vo vybraných prípadoch je podnikateľská činnosť upravená špeciálnymi predpismi – napríklad pri niektorých predmetoch podnikania je potrebné splniť podmienky odbornej či inej spôsobilosti. Splnenie predpísaných podmienok musí záujemca o podnikanie preukázať príslušným orgánom verejnej správy (napr. živnostenskému úradu). Aby príslušný úrad mohol posúdiť splnenie či preukázanie podmienok, musí mať záujemca jasne a zrozumiteľne stanovený predmet podnikania. A práve pre tento účel slúži zoznam voľných živností.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...