Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(37) Predkladá slovenská fyzická osoba príslušnému živnostenskému úradu aj výpis z registra trestov?

Fyzická osoba môže pri ohlásení živnosti predložiť výpis z registra trestov, ale tiež stačí, ak uvedie údaje potrebné k jeho vyžiadaniu a živnostenský úrad si ho vyžiada sám.

Slovenská fyzická osoba pri ohlásení živnosti nemusí priložiť výpis z registra trestov, ale stačí, ak pri ohlásení živnosti uvedie údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov.

Živnostenský zákon hovorí, že fyzická osoba uvedie:

zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb Slovenskej republiky, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.

Fyzická osoba ale môže sama predložiť výpis z registra trestov. Ak ho pri ohlásení živnosti nepriloží, živnostenský úrad si na základe vyššie spomínaných údajov vyžiada výpis z registra trestov sám.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...