Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(33) Ktoré sú hlavné normy – zákony, ktoré upravujú postavenie podnikateľov?

Zoznam najdôležitejších zákonov, ktoré upravujú podnikanie na Slovensku.

Podnikanie na Slovensku upravujú viaceré právne predpisy. Medzi hlavné normy by sme mohli zaradiť tieto zákony:

 • Živnostenský zákon: Zákon č. 455/1991 Zb.,
 • Obchodný zákonník: Zákon č. 513/1991 Zb.,
 • Zákon o účtovníctve: Zákon č. 431/2002 Zb.,
 • Občiansky zákonník: Zákon č. 40/1964 Zb.,
 • Zákon o obchodnom registri: Zákon č. 530/2003 Zb.

Pre podnikateľa sú dôležité aj ďalšie zákony, ktoré sa venujú podnikaniu a podnikateľom:

 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 • Zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní,
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: