Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(3) Aké sú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami?

Všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti fyzickými osobami podľa živnostenského zákona.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobam určuje Zákon číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

a) dosiahnutie veku 18 rokov,

b) spôsobilosť na právne úkony,

c) bezúhonnosť,

ak tento zákon neustanovuje inak.

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.

U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa vyššie spomínaného odseku zákona spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o (ne)bezúhonnosti preukázalo, že ide o podnikateľa na základe živnostenského oprávnenia alebo o osobu oprávnenú konať za právnickú osobu, ktorá prevádzkuje živnosť, súd to oznámi príslušnému živnostenskému úradu.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...