Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(29) Ktoré úrady prideľujú identifikačné číslo organizácie (IČO)?

IČO prideľuje fyzickým a právnickým osobám viacero inštitúcií.

Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad.

Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.

Identifikačné číslo ďalej prideľujú nasledujúce úrady:

 • Ministerstvo spravodlivosti SR (registrový súd):
  • právnickým osobám zapísaným do obchodného registra.
 • Ministerstvo vnútra SR (okresný úrad):
  • podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia,
  • neinvestičným fondom,
  • záujmovým združeniam právnických osôb,
  • neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby,
  • právnickým osobám, podnikateľom, zahraničným osobám podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak o toto oprávnenie požiadali prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR):
  • európskym zoskupeniam územnej spolupráce.
 • príslušný úrad:
  • zahraničným osobám, ak im IČO nepridelil registrový súd,
  • rozpočtovým organizáciám,
  • príspevkovým organizáciám,
  • nadáciám,
  • pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám,
  • politickým stranám a politickým hnutiam,
  • cirkevným organizáciám a náboženským spoločnostiam,
  • ostatným právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra
  • podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia.

Tip: prečítajte si, čo je IČO a na čo slúži.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...