Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(20) Dokedy je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu ukončenie podnikania?

Podnikateľ musí najprv podať oznámenie o ukončení podnikania. Podnikanie bude ukončené až po podaní tohto oznámenia.

Ak chce podnikateľ ukončiť živnostenské podnikanie, potom to najprv musí ohlásiť živnostenskému úradu.

Živnostenské oprávnenie zaniká až po oznámení o ukončení podnikania, a to:

dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo § 58 ods. 2 písm. a) alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.

Ak podnikateľ neuvedie v oznámení o ukončení podnikania neskorší deň, potom živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu.

Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: