Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(2) Čo nie je živnosťou podľa zákona o živnostenskom podnikaní?

Pozrite si, čo všetko nie je živnosťou podľa zákona.

Paragraf 3 zákona číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) hovorí, že živnosťou nie je:

Živnosťou nie je:

a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej
osobitným právnym predpisom

b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich
pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na
vlastné náklady,

c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,

d) činnosť pri výkone povolaní:

1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem
verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými
podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,

2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné
práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat

3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov

4. znalcov a tlmočníkov

5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,

6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov
a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné
poradenstvo podľa osobitného predpisu

7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov

8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných
stavebných inžinierov

9. autorizovaných geodetov a kartografov

10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami
výtvarného umenia.

11. činnosť audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií.

Zákon ďalej hovorí, že živnosťou nie je ani:

a) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,  inštitúcií elektronických peňazí, platobných inštitúcií,  alebo iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémov,  poisťovní,   dôchodkových správcovských spoločností,  doplnkových dôchodkových spoločností,  búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí,  ratingových agentúr,  osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery a iných právnických osôb oprávnených poskytovať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,

b) prevádzkovanie hazardných hier,

c) banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,

d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,

e) poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,

f) vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,

g) prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,

h) poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,

i) výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov,

j) zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3,

k) rozhlasové a televízne vysielanie,

l) poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,

m) pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba],

n) projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,

o) podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie,

p) výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,

r) nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

s) prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,

t) používanie vysoko rizikových chemických látok,

u) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,

v) obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,

w) projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,

x) poskytovanie služieb zamestnanosti, okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby,

y) kolektívna správa autorských práv,

z) výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,

za) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,

zb) vykonávanie technických kontrol vozidiel,

zc) vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,

zd) posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,

ze) vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,

zf) vykonávanie environmentálneho overovania,

zg) poskytovanie právnych služieb za odmenu,

zh) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,

zi) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel,

zj) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,

zk) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,

zl) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,

zm) vykonávanie kontrol originality vozidiel,

zn) výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,

zo) overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,

zp) výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,

zq) zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.

Živnosťou tiež nie je ani:

činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa §2*, ale je v rozpore s dobrými mravmi.

* §2 hovorí: Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Ďalej živnosťou nie je:

predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.

Otázku Čo nie je živnosťou podľa zákona o živnostenskom podnikaní? môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...