Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(19) Môže živnostenský úrad zrušiť podnikateľovi živnostenské oprávnenie?

Živnostenský úrad môže podnikateľovi zrušiť živnosť vo viacerých prípadoch.

Áno,  živnostenský úrad môže podnikateľovi zrušiť živnostenské oprávnenie, ak:

  • podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo c); neplatí to v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,
  • nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3,
  • podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné,
  • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu.

Živnostenský úrad môže ďalej zrušiť živnosť, ak:

  • podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
  • ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...