Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(15) Ktoré inštitúcie vykonávajú štátnu správu v živnostenskom podnikaní?

Kto vykonáva štátnu správu v živnostenskom podnikaní podľa živnostenského zákona.

Zákon číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) hovorí, že štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú:

a) živnostenské úrady, ktorými sú okresné úrady,

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: