Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(14) Kedy je potrebné zaplatiť správny poplatok na živnostenskom úrade?

Kedy sa platia poplatky za živnosť a v akej výške.

Poplatky súvisiace so živnosťou sa platia v prípade, ak ide o:

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. na každú voľnú živnosť (5 eur)
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť (15 eur)

b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa (3 eurá)

c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri (3 eurá)

d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení (6 eur)

e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni (6 eur)

f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení (3 eurá)

g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti (4 eurá)

h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu (6 eur)

i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe (6 eur)

j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe (20 eur)

k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike (100 eur)

l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis (3 eurá)

m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán (5 eur)

n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané (3 eurá)

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...