Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(13) Akým spôsobom je možné platiť správne poplatky na obvodnom úrade?

Možnosti úhrady správnych poplatkov súvisiacich so živnosťou.

Správne poplatky  je možné platiť viacerými spôsobmi:

  • v hotovosti na pokladni príslušného orgánu,
  • bankovým prevodom (platba vopred) na účet príslušného správneho orgánu,
  • poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu,
  • formou elektronických kolkov,
  • potvrdením pre evidenciu poplatku (alternatíva k papierovým kolkom).

Systém elektronických kolkov bol zavedený do prevádzky od apríla 2014 a 1. januára 2015 úplne nahradil tradičné papierové kolky. Papierové kolky už v súčasnosti nie je možné použiť pre úhradu správnych poplatkov.

Platobný systém e-kolok je k dispozícii prostredníctvom platobných terminálov, tzv. kioskov, ktoré sú umiestnené na vybraných pracoviskách štátnej správy.

Samotný elektronický kolok je možné zakúpiť v hotovosti, platobnou kartou a poštovou poukážkou.

Po zaplatení poplatku vám kiosk vydá dva doklady: potvrdenie o uhradení poplatku s označením „Priložte k žiadosti“ (elektronický kolok) a doklad o platbe s označením „Uchovajte ako účtovný doklad“.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...