Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(100) Aký subjekt je účtovnou jednotkou?

Pozrite si, ktoré subjekty sú účtovnou jednotkou podľa zákone o účtovníctve.

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovnými jednotkami sú

  • právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
  • zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,
  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: