Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(10) Musí živnostenský úrad uložiť pokutu pri zistení porušenia živnostenského zákona?

Zákon číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) hovorí, že v niektorých prípadoch úrad udelí pokutu a v niektorých prípadoch môže udeliť pokutu. Živnostenský úrad udelí pokutu podnikateľovi, ktorý:...

Zákon číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) hovorí, že v niektorých prípadoch úrad udelí pokutu a v niektorých prípadoch môže udeliť pokutu.

Živnostenský úrad udelí pokutu podnikateľovi, ktorý:

  • bez živnostenského oprávnenia prevádzkuje činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti (až do výšky 1659 EUR),

  • bez živnostenského oprávnenia prevádzkuje činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti (až do 3319 EUR).

V prípade porušení iných ustanovení zákona, živnostenský úrad môže udeliť pokutu. Ide o tieto prípady:

(1) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),

b) neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,

c) nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.

(2) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ

a) neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ods. 7 prvá veta),

b) neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je povinný to urobiť (§ 11 ods. 9),

c) neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1),

d) poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5,

e) neoznámi zrušenie prevádzkarne (§ 17 ods. 6).

(3) Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 663 eur, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad v sídle kraja prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...